Právě se nacházíte: Reklamační řád

Reklamační řád

EMIPO, s.r.o., Purkyňova 316/14, 692 01 Mikulov, IČO: 46342877

 Slouží k zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad dodaného zboží. byl vypracován ve smyslu zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a zákona č.634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele v platném změní.

 

Článek 1

Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

 Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamaci). Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení, nesprávného používání, nesprávným nebo neoprávněným zásahem.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:

a)      bez zbytečného odkladu, zpravidla ve lhůtě 14 kalendářních dnů, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění

b)      v případně delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout

Po marném  uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit dle článku 6 tohoto reklamačního řádu.

Prodávající přijme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny. Jinak může být zboží odmítnuto do doby odstranění této vady. Tato doba se nezapočítává do reklamační lhůty.

 

Článek 2

Místo pro uplatnění reklamace

 Kupující uplatňuje reklamaci v sídle prodávajícího, tj. na adrese: EMIPO, s.r.o., Purkyňova 316/14, 692 01 Mikulov.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný,  tzn. předložit vadné zboží s uvedením  jakou vadu reklamuje  a dobu zakoupení, což nejlépe prokáže prodejním dokladem, popř. jiným věrohodným způsobem.

 

Článek 3

Lhůta pro uplatnění reklamace

 Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou a i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době.

Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je prodloužena 36 měsíců ode dne převzetí zboží. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.

Reklamaci musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně znovu od okamžiku převzetí zboží kupujícím.

 

Článek 4

Rozpor s kupní smlouvou

 V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tzn. že vykazuje vady, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně uvedl zboží do stavu, který kupní smlouvě odpovídá, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit (viz. příslušné ustanovení Obchodních podmínek). To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Neodporuje-li to povaze věci, nebo se neprokáže opak, rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí zboží.

 

Článek 5

Odstranitelné vady

 Za odstranitelné vady a tedy nepodstatné porušení kupní smlouvy, se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady zpravidla činí 14 kalendářních dnů, nesmí však překročit 30 kalendářních dnů. Delší dobu smí překročit jen v případě, že se na ní prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, není-li to k povaze vady neúměrné, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého zboží, má kupující právo požadovat pouze bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, zatímco prodávající má povinnost vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl zboží povinen převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

 

Článek 6

Neodstranitelné vady

 Za neodstranitelné vady a tedy podstatné porušení kupní smlouvy, se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat:

a)      výměnu zboží za jiné bezvadné

b)      zrušení kupní smlouvy, tzn. kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu

Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada, jež nebrání jeho užívání, a nepožaduje-li kupující výměnu věci, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytnou-li se současně alespoň tři odstranitelné vady.

 

Článek 7

Zboží prodávané za nižší ceny

 Zboží, které má vady (vadné nové zboží a použité zboží), jež nebrání tomu, aby mohlo být zboží používáno k určenému účelu, musí být prodáváno jen za nižší ceny. Kupujícího je nutné upozornit, že zboží má vady a o jakou vadu jde, není-li to již zřejmé z povahy prodeje. Za takovéto vady nového nebo použitého zboží, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá.

Vyskytne-li se na zboží prodávaného nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska jeho užívání k danému účelu, má kupující právo zboží reklamovat v souladu s články 3, 4, 5 a 6 tohoto reklamačního řádu. Pokud se vyskytne na zboží prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež nebrání v použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

U použitého zboží je možno zkrátit záruční dobu na 12 měsíců za předpokladu, že prodávající se takto s kupujícím dohodne. Prodávající je pak povinen tuto dobu uvést v dokladu o koupi zboží.

Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

 

Článek 8

Řešení sporů

  V případě, že dojde mezi kupujícím a prodávajícím k spotřebitelskému sporu v pohledu na výsledek reklamačního řízení, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řízení, kterým je Český obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz web: adr.coi.cz nebo se může obrátit na místně příslušný soud prodávajícího.

 Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2003 a je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.zavřít panel