Právě se nacházíte:

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je firma:

EMIPO, s.r.o., Purkyňova 316/14, 692 01 Mikulov

IČO: 46342877, tel. 519512696, e-mail: emipo@emipo.cz dále jen správce.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo

či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,

identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních

prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo

společenské identity této fyzické osoby.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu byly poskytnuty nebo osobní údaje,

které správce získal na základě plnění Vaší objednávky a zpracovává je jen

v nezbytně nutném rozsahu pro splnění této objednávky a zákonných důsledků

z toho vyplývajících.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a

správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněný zájem správce na

poskytování přímého marketingu zejména pro zasílání obchodních nabídek a sdělení

podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky. Údaje zpracovává-

me pro následující účely:

• vyřízení objednávky a řešení případných reklamací.

• abychom vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení Vašich

případných požadavků a reklamací, zpracováváme Vaše jméno a příjmení,

doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané

zboží a jeho cenu.

• uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční

doby. Bez poskytnutí tohoto souhlasu není možno objednávku splnit.

• zasílání obchodních nabídek a sdělení. Abychom Vás mohli informovat o

aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme Vaše jméno a příjmení, emailovou

a poštovní adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je Váš

dobrovolný souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního

formuláře nebo odesláním objednávky, a který můžete kdykoli odvolat.

 

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností

vyplývajících ze smluvního vztahu, uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů

nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí

této doby osobní údaje správce vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na plnění objednávky (smlouvy).

Zejména se jedná o osoby zajišťující dodání zboží, realizaci plateb, provozování eshopu

a realizací marketinkových služeb.

 

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

• právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení

zpracování dle čl. 18 GDPR

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

• právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo

elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů na datových úložištích a úložištích osobních údajů v

listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím

pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že

jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu

přijímáte. Souhlas s těmito podmínkami dáte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím

odkazu při uzavírání objednávky. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou

nebo změněnou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých

internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši

e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


zavřít panel